HOPLONGTECH., JSC Home IDEC idec RELAY Idec - hoplongtech

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ HỢP LONG
Số 7 Lô 4B -  KĐT Đền Lừ 2 -  P.Hoàng Văn Thụ - Q.Hoàng Mai - TP. Hà Nội
Hotline: 0975 763 681 - Email : info@hoplongtech.com.vn

 

JA slide show

RELAY Idec - hoplongtech

User Rating: / 5
PoorBest 


Chi Tiết Sản Phẩm ...

RH Series .  --  . RJ1S Miniature Relays .  --  . RR2P-ULDC12 .  --  . RU42S-D12 .  --  . RY2S-UAC230
RH1B-DDC24 .  --  . RJ1S-C-A100 .  --  . RR2P-ULDC24 .  --  . RU42S-D1-D24 .  --  . RY2S-UAC24
RH1B-DDC30 .  --  . RJ1S-C-A110 .  --  . RR3B-UAC110 .  --  . RU42S-D24 .  --  . RY2S-UAC240
RH1B-LAC110 .  --  . RJ1S-C-A120 .  --  . RR3B-UAC120 .  --  . RU42S-D48 .  --  . RY2S-UAC48
RH1B-LAC120 .  --  . RJ1S-C-A200 .  --  . RR3B-UAC240 .  --  . RU42S-D6 .  --  . RY2S-UAC6
RH1B-LAC220 .  --  . RJ1S-C-A220 .  --  . RR3B-UDC110 .  --  . RU42S-D-D100 .  --  . RY2S-UDC110
RH1B-LAC24 .  --  . RJ1S-C-A230 .  --  . RR3B-UDC24 .  --  . RU42S-D-D110 .  --  . RY2S-UDC12
RH1B-LDC24 .  --  . RJ1S-C-A24 .  --  . RR3B-ULAC110 .  --  . RU42S-D-D12 .  --  . RY2S-UDC24
RH1B-LDDC24 .  --  . RJ1S-C-A240 .  --  . RR3B-ULCAC120 .  --  . RU42S-D-D24 .  --  . RY2S-UDC48
RH1B-UAC110 .  --  . RJ1S-C-D100 .  --  . RR3B-ULCDC24 .  --  . RU42S-D-D48 .  --  . RY2S-UDC6
RH1B-UAC12 .  --  . RJ1S-C-D12 .  --  . RR3B-ULDC24 .  --  . RU42S-D-D6 .  --  . RY2V-UDC12
RH1B-UAC220 .  --  . RJ1S-C-D24 .  --  . RR3PA-UAC110 .  --  . RU42S-NF-A100 .  --  . RY42S-UDC24
RH1B-UAC24 .  --  . RJ1S-CL-A100 .  --  . RR3PA-UAC120 .  --  . RU42S-NF-A110 .  --  . RY42S-ULDC24
RH1B-UAC240 .  --  . RJ1S-CL-A110 .  --  . RR3PA-UAC230 .  --  . RU42S-NF-A200 .  --  . RY4S-DC125
RH1B-UAC6 .  --  . RJ1S-CL-A120 .  --  . RR3PA-UAC240 .  --  . RU42S-NF-A220 .  --  . RY4S-UAC100-110
RH1B-UDC110 .  --  . RJ1S-CL-A200 .  --  . RR3PA-UAC48 .  --  . RU42S-NF-A24 .  --  . RY4S-UAC110-120
RH1B-UDC12 .  --  . RJ1S-CL-A220 .  --  . RR3PA-UDC110 .  --  . RU42S-NF-D100 .  --  . RY4S-UAC12
RH1B-UDC24 .  --  . RJ1S-CL-A230 .  --  . RR3PA-UDC24 .  --  . RU42S-NF-D110 .  --  . RY4S-UAC200-220
RH1B-UDC30 .  --  . RJ1S-CL-A24 .  --  . RR3PA-ULAC110 .  --  . RU42S-NF-D12 .  --  . RY4S-UAC220-240
RH1B-UDC48 .  --  . RJ1S-CL-A240 .  --  . RR3PA-ULAC230 .  --  . RU42S-NF-D24 .  --  . RY4S-UAC220-241
RH1B-UDC6 .  --  . RJ1S-CL-D100 .  --  . RR3PA-ULDC24 .  --  . RU42S-NF-D48 .  --  . SY4S-05D
RH1V2-UDC24 .  --  . RJ1S-CL-D12 .  --  . RR3P-DC125 .  --  . RU42S-NF-D6 .  --  . RY4S-UAC24
RH2B-DC125 .  --  . RJ1S-CL-D24 .  --  . RR3P-UAC110 .  --  . RU42S-R-A100 .  --  . RY4S-UAC48
RH2B-DC30 .  --  . RJ2S-C-A100 .  --  . RR3P-UAC12 .  --  . RU42S-R-A110 .  --  . RY4S-UAC50
RH2B-LDC125 .  --  . RJ2S-C-A110 .  --  . RR3P-UAC120 .  --  . RU42S-R-A200 .  --  . RY4S-UAC6
RH2B-LRAC100-110 .  --  . RJ2S-C-A120 .  --  . RR3P-UAC220 .  --  . RU42S-R-A220 .  --  . RY4S-UDC100-110
RH2B-LRAC220-240 .  --  . RJ2S-C-A200 .  --  . RR3P-UAC230 .  --  . RU42V-NF-A100 .  --  . RY4S-UDC12
RH2B-UAC100-110 .  --  . RJ2S-C-A220 .  --  . RR3P-UAC24 .  --  . RU42V-NF-A110 .  --  . RY4S-UDC24
RH2B-UAC110-120 .  --  . RJ2S-C-A230 .  --  . RR3P-UAC50 .  --  . RU42V-NF-A200 .  --  . RY4S-UDC30
RH2B-UAC12 .  --  . RJ2S-C-A24 .  --  . RR3P-UAC6 .  --  . RU42V-NF-A220 .  --  . RY4S-UDC48
RH2B-UAC200-220 .  --  . RJ2S-C-A240 .  --  . RR3P-UDC110 .  --  . RU42V-NF-A24 .  --  . RY4S-UDC6
RH2B-UAC220-240 .  --  . RJ2S-C-D100 .  --  . RR3P-UDC12 .  --  . RU42V-NF-D100 .  --  . RY4S-UDDC100-110
RH2B-UAC24 .  --  . RJ2S-C-D12 .  --  . RR3P-UDC24 .  --  . RU42V-NF-D110 .  --  . RY4S-ULAC100-110
RH2B-UAC6 .  --  . RJ2S-C-D24 .  --  . RR3P-UDC48 .  --  . RU42V-NF-D12 .  --  . RY4S-ULAC110-120
RH2B-UCDC100-110 .  --  . RJ2S-CL-A100 .  --  . RR3P-UDC6 .  --  . RU42V-NF-D24 .  --  . RY4S-ULAC200-220
RH2B-UDC100-110 .  --  . RJ2S-CL-A110 .  --  . RR3P-ULAC110 .  --  . RU42V-NF-D48 .  --  . RY4S-ULAC220-240
RH2B-UDC12 .  --  . RJ2S-CL-A120 .  --  . RR3P-ULAC230 .  --  . RU42V-NF-D6 .  --  . RY4S-ULAC24
RH2B-UDC24 .  --  . RJ2S-CL-A200 .  --  . RR3P-ULAC24 .  --  . RU4S-A110 .  --  . RY4S-ULAC50
RH2B-UDC48 .  --  . RJ2S-CL-A220 .  --  . RR3P-ULDC12 .  --  . RU4S-A220 .  --  . RY4S-ULDC12
RH2B-UDC6 .  --  . RJ2S-CL-A230 .  --  . RR3P-ULDC24 .  --  . RU4S-A24 .  --  . RY4S-ULDC24
RH2B-UDDC100-110 .  --  . RJ2S-CL-A24 .  --  . RU Series .  --  . RU4S-C-A110 .  --  . RY4V-UAC24
RH2B-UDDC48 .  --  . RJ2S-CL-A240 .  --  . RU2S-A110 .  --  . RU4S-C-A220 .  --  . RY4V-UDC24
RH2B-ULAC100-110 .  --  . RJ2S-CL-D100 .  --  . RU2S-A220 .  --  . RU4S-C-A24 .  --  .
RH2B-ULAC110-120 .  --  . RJ2S-CL-D12 .  --  . RU2S-C-A110 .  --  . RU4S-C-D100 .  --  .
RH2B-ULAC200-220 .  --  . RJ2S-CL-D24 .  --  . RU2S-C-A220 .  --  . RU4S-C-D110 .  --  .
RH2B-ULAC220-240 .  --  . RM Series .  --  . RU2S-C-A24 .  --  . RU4S-C-D12 .  --  .
RH2B-ULAC24 .  --  . RM2S-UAC100-110 .  --  . RU2S-C-D100 .  --  . RU4S-C-D24 .  --  .
RH2B-ULDC12 .  --  . RM2S-UAC110-120 .  --  . RU2S-C-D110 .  --  . RU4S-C-D6 .  --  .
RH2B-ULDC24 .  --  . RM2S-UAC12 .  --  . RU2S-C-D12 .  --  . RU4S-CD-D100 .  --  .
RH2B-ULDDC24 .  --  . RM2S-UAC200-220 .  --  . RU2S-C-D24 .  --  . RU4S-CD-D110 .  --  .
RH2B-UTAC12 .  --  . RM2S-UAC220-240 .  --  . RU2S-C-D6 .  --  . RU4S-CD-D24 .  --  .
RH2B-UTAC220-240 .  --  . RM2S-UAC24 .  --  . RU2S-CD-D100 .  --  . RU4S-D100 .  --  .
RH2B-UTAC24 .  --  . RM2S-UAC50 .  --  . RU2S-CD-D110 .  --  . RU4S-D110 .  --  .
RH2B-UTDC12 .  --  . RM2S-UAC6 .  --  . RU2S-CD-D24 .  --  . RU4S-D12 .  --  .
RH2B-UTDC24 .  --  . RM2S-UDC100-110 .  --  . RU2S-D100 .  --  . RU4S-D24 .  --  .
RH2LB-DC30 .  --  . RM2S-UDC12 .  --  . RU2S-D110 .  --  . RU4S-D48 .  --  .
RH2LB-UDC24 .  --  . RM2S-UDC24 .  --  . RU2S-D12 .  --  . RU4S-D-D100 .  --  .
RH2V2-UAC24 .  --  . RM2S-UDC48 .  --  . RU2S-D24 .  --  . RU4S-D-D110 .  --  .
RH3B-DC30 .  --  . RM2S-UDC6 .  --  . RU2S-D48 .  --  . RU4S-D-D24 .  --  .
RH3B-DDC110 .  --  . RM2S-ULAC100-110 .  --  . RU2S-D-D100 .  --  . RU4S-NF-A110 .  --  .
RH3B-DDC24 .  --  . RM2S-ULAC110-120 .  --  . RU2S-D-D110 .  --  . RU4S-NF-A220 .  --  .
RH3B-UAC110 .  --  . RM2S-ULAC12 .  --  . RU2S-D-D24 .  --  . RU4S-NF-A24 .  --  .
RH3B-UAC12 .  --  . RM2S-ULAC200-220 .  --  . RU2S-NF-A110 .  --  . RU4S-NF-D110 .  --  .
RH3B-UAC220 .  --  . RM2S-ULAC220-240 .  --  . RU2S-NF-A220 .  --  . RU4S-NF-D12 .  --  .
RH3B-UAC230 .  --  . RM2S-ULAC24 .  --  . RU2S-NF-A24 .  --  . RU4S-NF-D24 .  --  .
RH3B-UAC24 .  --  . RM2S-ULAC50 .  --  . RU2S-NF-D110 .  --  . RU4S-NF-D48 .  --  .
RH3B-UAC240 .  --  . RM2S-ULDC12 .  --  . RU2S-NF-D12 .  --  . RU4S-NF-D6 .  --  .
RH3B-UDC110 .  --  . RM2S-ULDC24 .  --  . RU2S-NF-D24 .  --  . RU4V-NF-D100 .  --  .
RH3B-UDC12 .  --  . RM2S-UTAC24 .  --  . RU2S-NF-D48 .  --  . RU9Z-PAPN10 .  --  .
RH3B-UDC24 .  --  . RM2V-UAC220-240 .  --  . RU2S-NF-D6 .  --  . RU9Z-PGPN10 .  --  .
RH3B-UDC32 .  --  . RM2V-UAC24 .  --  . RU2V-NF-A24 .  --  . RU9Z-PSPN10 .  --  .
RH3B-UDC6 .  --  . RM2V-UDC12 .  --  . RU2V-NF-D100 .  --  . RU9Z-PWPN10 .  --  .
RH3B-ULAC110 .  --  . RM2V-UDC24 .  --  . RU42S-A100 .  --  . RU9Z-PYPN10 .  --  .
RH3B-ULAC230 .  --  . RR Series .  --  . RU42S-A110 .  --  . RY Series Relays .  --  .
RH3B-ULDC12 .  --  . RR2BA-UAC120 .  --  . RU42S-A200 .  --  . RY22S-UAC120 .  --  .
RH3B-ULDC24 .  --  . RR2BA-UAC24 .  --  . RU42S-A220 .  --  . RY22S-UAC220 .  --  .
RH3B-UTDC24 .  --  . RR2KP-DC125 .  --  . RU42S-A24 .  --  . RY22S-UAC24 .  --  .
RH3V2-UAC24 .  --  . RR2KP-UAC12 .  --  . RU42S-C-A100 .  --  . RY22S-UAC240 .  --  .
RH4B-DC125 .  --  . RR2KP-UAC230 .  --  . RU42S-C-A110 .  --  . RY22S-UDC24 .  --  .
RH4B-DC30 .  --  . RR2KP-UAC24 .  --  . RU42S-C-A200 .  --  . RY2KS-UAC110 .  --  .
RH4B-LDC125 .  --  . RR2KP-UDC110 .  --  . RU42S-C-A220 .  --  . RY2KS-UAC220 .  --  .
RH4B-UAC110 .  --  . RR2KP-UDC24 .  --  . RU42S-C-A24 .  --  . RY2KS-UAC230 .  --  .
RH4B-UAC12 .  --  . RR2KP-UDC48 .  --  . RU42S-C-D100 .  --  . RY2KS-UAC24 .  --  .
RH4B-UAC120 .  --  . RR2P-DDC110 .  --  . RU42S-C-D110 .  --  . RY2KS-UDC110 .  --  .
RH4B-UAC220 .  --  . RR2P-UAC110 .  --  . RU42S-C-D12 .  --  . RY2KS-UDC24 .  --  .
RH4B-UAC230 .  --  . RR2P-UAC12 .  --  . RU42S-CD1-D24 .  --  . RY2KS-UDC48 .  --  .
RH4B-UAC24 .  --  . RR2P-UAC120 .  --  . RU42S-C-D24 .  --  . RY2LS-UAC120 .  --  .
RH4B-UAC240 .  --  . RR2P-UAC220 .  --  . RU42S-C-D48 .  --  . RY2LS-UDC110 .  --  .
RH4B-UDC110 .  --  . RR2P-UAC230 .  --  . RU42S-C-D6 .  --  . RY2LS-UDC24 .  --  .
RH4B-UDC12 .  --  . RR2P-UAC24 .  --  . RU42S-CD-D100 .  --  . RY2S-DDC24 .  --  .
RH4B-UDC24 .  --  . RR2P-UAC48 .  --  . RU42S-CD-D110 .  --  . RY2S-LAC110 .  --  .
RH4B-UDC48 .  --  . RR2P-UAC6 .  --  . RU42S-CD-D12 .  --  . RY2S-LAC220 .  --  .
RH4B-ULAC110 .  --  . RR2P-UDC110 .  --  . RU42S-CD-D24 .  --  . RY2S-LAC230 .  --  .
RH4B-ULAC12 .  --  . RR2P-UDC12 .  --  . RU42S-CD-D48 .  --  . RY2S-LAC24 .  --  .
RH4B-ULAC120 .  --  . RR2P-UDC24 .  --  . RU42S-CD-D6 .  --  . RY2S-LAC240 .  --  .
RH4B-ULAC220 .  --  . RR2P-UDC48 .  --  . RU42S-CR-A100 .  --  . RY2S-LDC24 .  --  .
RH4B-ULAC230 .  --  . RR2P-UDC6 .  --  . RU42S-CR-A110 .  --  . RY2S-LDC48 .  --  .
RH4B-ULAC24 .  --  . RR2P-ULAC110 .  --  . RU42S-CR-A200 .  --  . RY2S-LDDC24 .  --  .
RH4B-ULCAC24 .  --  . RR2P-ULAC220 .  --  . RU42S-CR-A220 .  --  . RY2S-UAC110 .  --  .
RH4B-ULDC110 .  --  . RR2P-ULAC230 .  --  . RU42S-D100 .  --  . RY2S-UAC12 .  --  .
RH4B-ULDC24 .  --  . RR2P-ULAC24 .  --  . RU42S-D110 .  --  . RY2S-UAC120 .  --  .
RH4B-ULDDC24 .  --  . RR2P-ULAC240 .  --  .
.  --  . RY2S-UAC220 .  --  .
 

DANH MỤC SẢN PHẨM

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
 
SUPPORT_HL

BỘ PHẬN KINH DOANH
 
Mr.Ngọc 098 841 3246

Mr.Đạo 096 750 1033

Mr.Tuấn 093 683 1512

Mr.Thắng 097 486 3681
 
Mr.Trung 093 650 3386

HỖ TRỢ KĨ THUẬT

Mr.Quảng 094 537 0838
Mr.Bắc 098 975 2033
Mr.Đô 0169 989 2345

 

FACEBOOK HOPLONG

 

Sảm Phẩm IDEC

Sản Phẩm Mitsubishi

Sản Phẩm Omron

Catalog_-_hoplongtech_-w.jpg
Content View Hits : 1517914
01120770
TodayToday167
YesterdayYesterday907
This MonthThis Month20169

  Sửa PLC - HMI     Mitsubishi, Omron, Siemen, Ls, Panasonic, Delta, Fuji, Idec ...
 Sửa Chương Trình  Sửa Màn Hình HMI
 
SỬA BIẾN TẦN
     
Sửa Biến Tần Mitsubishi
Sửa Biến Tần Omron
Sửa Biến Tần Hitachi
Sửa Biến Tần Teco
Sửa Biến Tần Fuji
Sửa Biến Tần Delta
Sửa Biến Tần Huyndai
Sửa Biến Tần Emerson
Sửa Biến Tần Siemens
Sửa Biến Tần Danfoss
Sửa Biến Tần Invt
Sửa Biến Tần Yaskawa
Sửa Biến Tần ABB
Sửa Biến Tần Schneider
Sửa Biến Tần Ls
Sửa Biến Tần Other
 
Sửa Servo Amplifier
 
 
Sửa Servo Amplifier Mitsubishi
Sửa Servo Amplifier Fuji
Sửa Servo Amplifier 
Sửa Servo Amplifier Yaskawa
Sửa Servo Amplifier Panasonic
Sửa Servo Amplifier 
Sửa Servo Amplifier Keyence
Sửa Servo Amplifier Delta
Sửa Servo Amplifier Other